PCA생명 PCA 시니어 암보험(갱신형)

PCA생명 PCA 시니어 암보험(갱신형)

PCA생명 PCA 시니어 암보험(갱신형)

PCA생명 PCA 시니어 암보험(갱신형)

신용불량자소액대출
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="4"]

당신의 황금빛 인생을 위협하는 암!

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

나이가 들수록 점점 조건이 까다로워지는 암보험!

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

PCA생명에서 최대 100세까지 당신의 건강한 삶을 보장!

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

10만기 갱신형 상품으로 61세부터 75세까지 가입가능하며

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

최대 100세까지 보장

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

당뇨병, 고혈압이 있어도 가입가능

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

당뇨병, 고혈압이 없을시 특약보험료 포함 보험료 5% 할인 혜택

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

특약가입시 위암,폐암,간암 특정암은 물론

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

백혈병, 뇌암, 골수암, 식도암, 췌장암, 담낭암, 담도암 고액암까지 보장

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

갑상선암, 경계성종양, 기타피부암, 제자리암, 대장점막내암 제외 암진단시

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

보험료 납입 면제 혜택!

단, 갱신 시 보험료 다시 납입

 

 
암보험비교사이트로 이동합니다


자동차보험료비교견적사이트로 이동합니다
[arpw thumbnail="false" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="10"] [arpw thumbnail="false" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="10"]

당신이 좋아할만한 글 작성자의 다른글

댓글을 남겨주세요